1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf of ten behoeve van een derde een overeenkomst sluit met de organisator of gebruik maakt van arrangementen, activiteiten, diensten of materialen van de organisator.
Organisator: Quizplezier B.V., gevestigd te Naaldwijk (KvK: 78197791).
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de organisator jegens de opdrachtgever verplicht een bepaalde arrangement te organiseren.
Schriftelijk: onder schriftelijk wordt verstaan het verzenden van een aangetekende brief per reguliere post en/of het versturen van een e-mailbericht.

2. Werkingssfeer

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Quizplezier gesloten overeenkomsten en op deelname aan alle activiteiten die door Quizplezier worden aangeboden.
Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij Quizplezier schriftelijk met de opdrachtgever overeenkomt.
De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de organisator of het feitelijk deelnemen aan een arrangement van de organisator of door het betalen van het verschuldigde tarief.

3. Totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van Quizplezier zijn vrijblijvend. Een offerte en/of aanbieding is in beginsel veertien dagen geldig.
De opdrachtgever dient voor het sluiten van een overeenkomst met de organisator handelingsbekwaam te zijn. In geval van handelingsonbekwaamheid dient de opdrachtgever rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden.

4. Minimum aantal deelnemers groepsarrangementen en kosten

Indien er meer deelnemers zijn dan het vooraf afgesproken maximum, zal er per extra deelnemer 15 euro excl. btw in rekening worden gebracht, bovenop de afgesproken factuurbedrag.
Quizplezier is bevoegd zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.

5. Uitvoering en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever dient wijzigingen van de overeenkomst schriftelijk door te geven aan Quizplezier. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de aangeboden dienst. Afhankelijk van de aard van de wijziging, kan Quizplezier de met de wijziging gepaard gaande kosten aan opdrachtgever in rekening brengen.
Indien Quizplezier niet in staat is dit verzoek te honoreren, dient Quizplezier dit zo spoedig mogelijk en indien mogelijk met redenen omkleed aan de opdrachtgever mede te delen.
In beginsel vindt uitvoering van de overeenkomst plaats op de door Quizplezier en opdrachtgever overeengekomen locatie. Indien de locatie door de opdrachtgever wordt geregeld, dient dit vooraf overeen te zijn gekomen met Quizplezier. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een gangbare wijze toegankelijk te zijn. In geval van moeilijk bereikbare locaties, hetgeen ter beoordeling van Quizplezier staat, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor onder andere voldoende, nuchtere en capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de afloop van de quiz weer ter beschikking van Quizplezier te staan, tenzij in de overeenkomst anders vermeld.
Quizplezier is bevoegd om uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden.

6. Annulering door opdrachtgever

Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is mogelijk door middel van een e-mail te versturen aan Quizplezier.
Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
– Tot 90 dagen voor de afgesproken datum: 10% van het afgesproken bedrag.
– Van 90 tot 60 dagen voor de afgesproken datum: 25% van het afgesproken bedrag
– Van 60 tot 20 dagen voor de afgesproken datum: 50% van het afgesproken bedrag
Indien annulering plaatsvindt binnen 20 dagen voor aanvang is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het afgesproken bedrag.

7. Annulering door Quizplezier en overmacht

Indien Quizplezier door bijzondere omstandigheden niet aan haar verplichtingen kan voldoen zal zij trachten om de opdrachtgever een passende oplossing aan te bieden. Dit geldt ook in geval van overmacht. Van overmacht is in beginsel sprake, indien Quizplezier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen.

8. Aansprakelijkheid

Quizplezier sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze bij de wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst of het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, voor zover van toepassing, overtreffen.
De deelnemer en/of opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem toegelaten.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gedragingen van alle deelnemers. De opdrachtgever vrijwaart Quizplezier voor iedere vordering die een deelnemer jegens Quizplezier meent te hebben.

9. Klachten

Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert en de tekortkoming ter plekke door Quizplezier niet naar tevredenheid is opgelost, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen acht werkdagen nadat het arrangement plaatsvond schriftelijk te melden aan Quizplezier. Mededeling dient te geschieden onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking hebben.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Geschillen

Alle geschillen welke tussen Quizplezier en opdrachtgever en/of deelnemer mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met deze overeenkomsten zullen worden beslecht worden door de daartoe bevoegde rechter.
Indien Quizplezier en opdrachtgever en/of deelnemer dat overeenkomen, kunnen zij een forumbeding overeenkomen ná het ontstaan van het geschil, wanneer de vordering ten hoogste de wettelijke competentiegrens bedraagt.

Datum: 27 juli 2020